نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/24
کل خالص ارزش دارائی ها 15,078,529,701,352 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,610,253 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,883,751 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,638,288 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,270,651

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/02/26

مدیر صندوق:

سبدگردان آسال

متولی صندوق:

حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

مدیر ثبت:

سبدگردان آسال

مدیران سرمایه گذاری:

سلمان بابائي زاده اشكذري، مهرداد محمدبيگلو، پرندوش كرمانشاهاني

حسابرس:

موسسه آرمان آروين پارس